Green PRĄD I GAZ DLA CIEBIE

Struktura paliw

Informacje dla odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w 2021 roku zgodnie z §37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1. Struktura paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w 2021 roku:

Lp. Źródło energii Udział procentowy [%]
1 Węgiel kamienny 53,80
2 Węgiel brunatny 29,58
3 Gaz ziemny 6,09
4 Inne 1,08


5

Odnawialne Źródła Energii w tym: 
biomasa, geotermia, energetyka wiatrowa,
energetyka słoneczna, duża i mała energetyka wodna

9,45
Razem 100,00

2. Wykres kołowy obrazujący graficznie strukturę paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej: 


 

3. Informacje o miejscu, w którym dostępne są informacje o wpływie wytworzenia energii elektrycznej na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez Green S.A. w roku 2021:
 

Miejsce, w którym
dostępne są informacje
o wpływie wytwarzania energii na środowisko

Rodzaj paliwa CO2 SO2 NOx Pyły

Mg/MWh

www.greensa.pl Łącznie: OZE, węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, inne 0,844742 0,000552 0,000631 0,000032


4. Informacje o miejscu, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej oraz charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń.

Lp. Miejsce, w którym są dostępne informacje o środkach poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej Nabycie urządzenia,
instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi
kosztami eksploatacji
Wymiana eksploatowa-
nego urządzenia, instalacji
lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd,
o których mowa w
kolumnie (b), lub ich modernizacja
Realizacja przedsięwzięcia termomoderniza-cyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412) Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 222 z 29.08.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 325 z 20.12.2018, str. 18 i Dz. Urz. UE L 288 z 03.09.2020, str. 29), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634) Realizacja gminnych programów niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284 i 412)
(a) (b) (c) (d) (e) (f)
1. https://www.kape.
gov.pl/
      https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazanie-systemow/zarzadzanie-srodowiskowe/iso-14001/  
2. https://www.
nfosigw.gov.pl/
http://nfosigw.
gov.pl
/bazawiedzy/
http://nfosigw.
gov.pl
/bazawiedzy/
http://nfosigw.
gov.pl
/bazawiedzy/
https://www.nfosigw.
gov.pl/
http://nfosigw.gov.
pl/oferta-finansowania/
panstwowe-jednostki-budzetowe/
3.         https://mfiles.pl/pl/index.php/
System
_zarz%C4%85dzania_
%C5%9Brodowiskowego
 
4. https://www.gov.pl/
web/klimat/
efektywnosc-energetyczna
https://www.gov.pl/
web/klimat/
efektywnosc-energetyczna
https://bip.mos.
gov.pl/
energetyka/
wytyczne-dla-sektora-
publicznego/
https://www.gov.
pl/web/klimat/
efektywnosc-energetyczna
https://www.gov.pl/web/
klimat/emas
https://www.gov.
pl/web/klimat/
efektywnosc-energetyczna

 

Lp. Miejsce, w którym są dostępne informacje o charakterystykach technicznych efektywnych energetycznie urządzeń
Urządzenia AGD i RTV Oświetlenie Urządzenia biurowe
1. https://www.kalkulator.kape.gov.pl/ https://www.kalkulator.kape.gov.pl/ https://www.kalkulator.kape.gov.pl/
2. https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/
3. https://www.gov.pl/web/klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych https://www.gov.pl/web/klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych https://www.gov.pl/web/klimat/lista-dostepnych-dostawcow-uslug-energetycznych